معرفی 3 اپلکیشن+یک راهکاراساسی برای کاهش پینگ بازی

https://www.aparat.com/v/JQXqz/ اسلحه رو گرفتی رو دشمن ، کشتیش ، دیدی...