ارزیدو یکی از تخصصی ترین سایت های آموزش، اخبار، تحلیل و بررسی بازار ارزهای دیجیتال می باشد که با دانش علم کارشناسان متخصص در حال پایش داده های این حوزه می باشند