متاورس رنگ آفلاین است ؟

متاورس رنگ آفلاین است ؟
ایا برای استفده از فاز اول بازی متاورس رنگ حتما نیاز به اتصال به شبکه...