نقد کرگدن آنچه خود را سریال نامیده!!

بی میل همی گشت در بقالی های شهر آنگاه به زبان آمد و گفت از پرت و پلاسا...