پردرآمدترین بازی موبایل سال ۲۰۲1 در سطح جهان بازی

پردرآمدترین بازی موبایل سال ۲۰۲1 در سطح جهان بازی
بازی PUBG Mobile یک سال سخت ۲۰۲1 را داشته است. پس از آنکه مقامات هند د...