ارشد بخونیم / نخونیم !?

ارشد بخونیم / نخونیم !?
چند خط از من : قبل از شروع به این نکته توجه کنید این مقاله یک تجربه و...