استریم کردن و دونیت کردن چیست؟

استریم کردن و دونیت کردن چیست؟
یکی از پول ساز ترین شغل ها و ناشناخته ترین شغل ها