سرزنش محیط

سرزنش محیط
به خودمان قبولانده ایم که به جای سرزنش محیط، خودمان را بیشتر بهبود دهی...