چرا مورتال کمبتِ ۱۱ برایِ DLC به یک ابرتبه‌کارِ DC نیاز دارد؟

چرا مورتال کمبتِ ۱۱ برایِ DLC به یک ابرتبه‌کارِ DC نیاز دارد؟
زماني را به خاطر دارم که شرکتِ Midway آخرین نسخه‌یِ بازیِ مورتال کمبت...