بهتری بازی ها ی سونی که برای pc نیز منتشر شدند.

بهتری بازی ها ی سونی که برای pc نیز منتشر شدند.
سیاست ها ی جدید سونی برای عرضه بازی ها روی pc