چگونه در قرنطینه با بازی‌های کامپیوتری جهان را گشتم!

چگونه در قرنطینه با بازی‌های کامپیوتری جهان را گشتم!
با نزدیک شدن به پایان سالی که پر از آشفتگی های شخصی و کاری بود، حسابی...