چه سیستمی برای بازیای نسل ۹ مناسبه؟

چه سیستمی برای بازیای نسل ۹ مناسبه؟
زورمو زدم که یه چیزی بگم که مفید باشه :|