واژه نامه اصطلاحات فناوری اطلاعات

واژه نامه اصطلاحات فناوری اطلاعات
A :Access point:نقطه دسترسی:دستگاهی که به رایانه های مجهز به بی سیم و...