مافیای دامنه‌های آی آر

مافیای دامنه‌های آی آر
بیش از 17 هزار دامنه سه حرفی آی آر تنها در اختیار چند نفر!