مغازه‌ی زندگیِ تازه | به دیگر سخن: Newborn

مغازه‌ی زندگیِ تازه | به دیگر سخن: Newborn
ببین دکی! من این حرفای بهترین عمه ات باشو حفظم!