تاخیر بازی elden ring

تاخیر بازی elden ring
کمی قبل شایعاتی در مورد تاخیر بازی elden ring در اینترنت پخش شده بود و...