دوره ساخت بازی آنلاین ( فصل یک - درس سوم ) buffer

دوره ساخت بازی آنلاین ( فصل یک - درس سوم ) buffer
در این درس با بافر و کاربرد های آن در بازی های آنلاین آشنا خواهیم شد.