اولین بازی های کامپیوتری که انجام دادم

اولین بازی های کامپیوتری که انجام دادم
تقریبا 13 ساله بودم که متوجه شدم...