دوره ساخت بازی آنلاین ( فصل یک - درس دو ) TCP vs UDP

دوره ساخت بازی آنلاین ( فصل یک - درس دو ) TCP vs UDP
برای بازی یا نرم افزاری که میخواهید توسعه دهید کدام پروتکل بهتر و کارآ...